Wolne stanowiska poza służbą cywilną

Wolne stanowisko poza korpusem służby cywilnej: pracownik obsługi gospodarczej w Komisariacie II Policji w Opolu

KsP.1112.5.2016                                                                                                                              Opole, dnia 09 czerwca 2016 roku

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

na czas określony do czasu powrotu do pracy nieobecnego pracownika 

Komenda Miejska Policji w Opolu

Komendant Miejski Policji poszukuje osoby na stanowisko:

pracownika obsługi gospodarczej w Zespole Administracyjno-Gospodarczym Komisariatu II Policji w Opolu

Wymiar etatu:         ½

Miejsce wykonywania pracy:    Komisariat II Policji w Opolu, ul. Chabrów 6

Główne zadania realizowane na stanowisku:

Na stanowisku pracownik odpowiada za utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie oraz racjonalne wykorzystanie powierzonego sprzętu i materiałów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie min. podstawowe, umiejętność planowania i dobra organizacja pracy, komunikatywność, rzetelność, terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podanie i CV( życiorys)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  do celów rekrutacji,

 

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 17.06.2016 roku

 

pod adres:  

Komenda Miejska Policji w Opolu,  45-078 Opole, ul. Powolnego 1

z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko pracownika obsługi gospodarczej”

lub osobiście w Referacie Kadr i Szkolenia oraz Prezydialnym KMP w Opolu – pokój nr 132

 

Inne informacje:     wynagrodzenie wg V kategorii zaszeregowania wynosi 805,00 zł. brutto + 15% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat.

Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone, bez informowania zainteresowanych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej. Wskazane podanie adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Metryczka

Data publikacji 09.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Furyk
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Urbaniak Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
do góry