REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Miejska Policji w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

 Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Misistra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 432; zmiany: z 2013 poz. 1663 i z 2017 poz. 479)

 

         PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

  
              Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.
 
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
 
* obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
* który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
* korzystający z pełni praw publicznych
* posiadający co najmniej wykształcenie średnie
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować 
* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
* ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
         Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Powolnego 3, w każdy wtorek i czwartek od godziny 9:00 do godziny 14:00.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
 podanie do przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( kserokopię - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie
 kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały do wglądu 
*  książeczka wojskowa z wpisem "przeniesiony do rezerwy" - do wglądu
*  dowód osobisty - do wglądu
 
 
WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTĘPNY NA STRONIE:
www.opolska.policja.gov.pl
tel. 77/ 422 21 50, 422 21 51, 422 21 28
email: kandydaci@opolska.policja.gov.pl
 
 
PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY POSIADAJĄCY:
 
* wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne
*  wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie
*  tytuł ratowinika albo ratownika medycznego
*  uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych
*  uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez lilencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej
*  prawo jazdy kategorii "A" lub "C"
 
 
KORZYŚCI JAKIE SŁUŻĄCY Z ODDANIEM OJCZYŹNIE I SPOŁECZEŃSTWU POLICJANT MOŻE UZYSKAĆ:
 
* skrócony staż pracy niezbędny do uzyskania świadczeń emerytalnych ( 25 lat służby - 55 lat życia)
* możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku
* szeroki wachlarz możliwości samorealizacji poprzez wybór rodzaju służby (prewencyjna, kryminalna, wspomagająca)
* możliwość realizowania ambitnych planów dotyczących współtworzenia życia społecznego, niesienia pomocy potrzebującym, wspierania pokrzywdzonych i poszkodowanych
* uzyskiwanie stałego i pewnego źródła dochodu dla siebie i rodziny
* możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do służby, ekwiwalent za umundurowanie, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak, nagrody roczne i motywacyjne, zapomogi.
 
O interesy policjantów, poprawę ich warunków pracy i płacy dba Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
* na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl/rekrutacja) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl)
* w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w każdej jednostce Policji oraz na stronach internetowych.
 
 

Metryczka

Data publikacji 18.10.2017
Data modyfikacji 18.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Urbaniak
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Urbaniak Referat Kadr i Szkolenia oraz Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Urbaniak
do góry